Adatkezelési hozzájárulás

Tájékoztató a „Pécs Bike” mobil alkalmazás használatával kapcsolatos személyes adatkezelésről

Az Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9., továbbiakban mint PVF Zrt.) mint adatkezelő, valamint szerződéses partnere, a MarkCon Kommunikációs Kft., (székhely: 7623 Pécs, Móré F. u. 33.) mint adatfeldolgozó – a továbbiakban együttesen, mint üzmeltető(k) – „Pécs Bike” megnevezéssel egy a HUHR/1101/1.2.2/1004 azonosítószámú CROSS-BORDER BIKE elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó, mobil telefonnal használható alkalmazás (továbbiakban mint „Pécs Bike” mobil applikáció létrehozását és üzemeltetését vállalták.

A „Pécs Bike” mobil applikáció üzemeltetését a PVF Zrt. szerződéses megbízásából a MarkCon Kommunikációs Kft. végzi. A „Pécs Bike” mobil applikáció háttér weboldala a www.pecsbike.hu internetes címen érhető el.

Az „Pécs Bike” mobil applikáció egy olyan mely segíti a Pécsen közlekedő kerékpárosokat a közlekedésben, a kerékpár biztonságos tárolásában, az adott városrész nyújtotta előnyök megismerésében (látnivalók, programok, éttermek), valamint információt nyújt a kerékpározáshoz szükséges alapvető felszerelésekről és azok szerelési, használati módjairól.

Regisztráció

A „Pécs Bike” mobil applikáció letöltése regisztrációhoz kötött. A regisztrációnak kétféle módja van. Amennyiben a leendő játékos rendelkezik a www.facebook.com közösségi portálon személyes fiókkal, úgy a „Pécs Bike” mobil applikáció alkalmazásának engedélyezésével és a regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatja magát a játékban.

Amennyiben a leendő játékos a www.facebook.com közösségi oldalon saját fiókkal nem rendelkezik, vagy a regisztrációnak nem ezt a módját választja, úgy a leendő játékos regisztrálhatja magát az alkalmazás www.pecsbike.hu internet címén elérhető regisztrációs lap kitöltésével is.

A regisztrációs lapon meg kell adni a leendő játékos

felhasználó nevét,

e-mail elérhetőségét,

Valamint opcionálisan megadható a felhasználó kora, kerékpárjának típusa, valamint, hogy pécsiként, vagy turistaként használja-e az alkalmazást.

A regisztrációhoz valamennyi adat megadása szükséges!

A regisztráció feltétele az adatkezelési hozzájárulás megadása.

A „Pécs Bike” mobil applikáció használatához szükséges regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása a játékból való kizárást eredményezheti.

A regisztráció során a „Pécs Bike” mobil applikáció üzemeltetője, a leendő felhasználó által megadott e-mail címre 24 órán belül elektronikus és automatikusan generált e-mail üzenetet küld. Ezen e-mail üzenetben foglaltak szerint a leendő felhasználónak meg kell erősíteni a regisztráció során megadott adatait, regisztrációját a válaszüzenetben foglaltak szerint. Amennyiben a leendő felhasználó a regisztrációját sikeresen megerősíti, regisztrálttá válik.

Amennyiben a leendő felhasználó regisztrációját 24 órán belül nem erősíti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a nem kívánja használni a „Pécs Bike” mobil applikációt. Az ilyen leendő felhasználó által megadott adatai törlésre kerülnek.

Adatkezelés

A „Pécs Bike” mobil applikáció regisztrációja és a „Pécs Bike” mobil applikáció használata során a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

www.pecsbike.hu oldal üzemeltetője a MarkCon Kommunikációs Kft.. A „Pécs Bike” mobilapplikáció használata során megadott személyes adatok kezelését a PVF Zrt., mint adatkezelő végzi. A személyes adatokat a MarkCon Kommunikációs Kft. az adatkezelő megbízásából dolgozza fel.

A regisztráció során a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

  • a regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével megadott személyes adatait, továbbá
  • a „Pécs Bike” mobil applikáció használata során megadott adatait, illetve egyéb információkat

a MarkCon Kommunikációs Kft. kezelje, tárolja, az adatkezelő kérésére azokat a részére továbbítsa, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a felhasználók által a „Pécs Bike” mobil applikáció használata során megadott információk értékelése érdekében:

  • név nélküli statisztikai kimutatást készítsen,
  • arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.

A felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a „Pécs Bike” mobil applikáció használatához kapcsolódó játékok szervezésekor a

  • „Regisztráció menüpontjában” a megadott beceneve, vagy játékosként regisztrált neve, helyezése, pontszáma, továbbá a virtuális pozíciója,

bárki által hozzáférhető módon feltüntetésre kerüljön.

A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben egy adott játék nyertesévé válik, megadott becenevét, vagy játékosként regisztrált nevét a játék szervezője közzétegye a játék www.pecsbike.hu honlapokon.

A személyes adatok és a „Pécs Bike” mobil applikáció használata– vagy az azzal összefüggésben szervezett játékok – során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint marketing célú felhasználói adatbázis létrehozása, az „Pécs Bike” mobil applikáció üzemeltetése és a HUHR/1101/1.2.2/1004 azonosítószámú CROSS-BORDER BIKE elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama határozatlan, kivéve ha a felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását (az info@pecsbike.hu e-mail címre küldött) írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja. A beérkezett kérelmek feldolgozási határideje 60 nap, a kérelem státuszáról a visszajelzést a játékos a regisztrált e-mail címére kapja.

A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az üzemeltető rendszere [1 munkanapon] belül végrehajt és erről a felhasználó visszaigazoló e-mailt kap utolsó regisztrált e-mail címére.

A regisztráció során a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az üzemeltető a „Pécs Bike” mobil applikáció regisztrációjakor megadott e-mail címre a „Pécs Bike” mobil applikáció használatával, az az alapján szervezett játékokkal kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére. A felhasználó a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy az üzemeltető elektronikus e-mail címére (info@pecsbike.hu) küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.

A felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az PVF Zrt. a „Pécs Bike” mobil applikáció használata alapján szervezett játékokkal kapcsolatos nyeremények átadásáról álló-, mozgó és hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók köre, a megismerésre jogosultak

Az adatgyűjtés kizárólag a MarkCon Kommunikációs Kft. szolgáltató központjában történik. A „Pécs Bike” mobil applikáció használata során kigyűjtött adatok meghatározott időközönként, havonta feltöltésre kerülnek a MarkCon Kommunikációs Kft. szerverére, ahol az adatok tárolása a továbbiakban történik.

A MarkCon Kommunikációs Kft. minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a legkorszerűbb biztonság technikai rendszerek és műveletek segítségével megóvja a rögzített adatok sértetlenségét. A rendszeréhez és azon belül a rögzített adatokhoz, - szervezetén belül - kizárólag csak az „Pécs Bike” mobil applikáció fejlesztőinek, illetve az arra külön feljogosított tagjai részére engedélyezett a hozzáférés.

Az érintett adatokat a következő személyek ismerhetik meg:

  • MarkCon Kommunikációs Kft.-ben az Pécs Bike fejlesztőinek erre kijelölt munkatársai.
  • Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
  • Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. fejlesztési igazgatója
  • Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jogi igazgatója
  • Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. IPA projektmenedzsere

Az érintett rendszergazdák az adatokat a rendszer üzemeltetése, karbantartása során megismerhetik.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet a MarkCon Kommunikációs Kft. adatkezelésért felelős személyétől a rendszer által rögzített adatainak kezeléséről, és helyesbítést kérhet, amennyiben adatai helytelenségét észleli. A regisztrált játékos kérheti, a helytelen adatok törlését, ha azok helyesbítése nem lehetséges. A regisztrált játékos visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, a MarkCon Kommunikációs Kft. egyidejű, írásbeli (vagy elektronikus úton történő) értesítése mellett.

Amennyiben a vélt jogellenességet a MarkCon Kommunikációs Kft. nem vizsgálja ki és szükség esetén nem szünteti meg, úgy a regisztrált játékos az Info.tv., valamint alapján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;www.naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyebekben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat, és azok érvényesítésének szabályait az Infotv. 14-23. §-ai valamint az VI. fejezet tartalmazzák.

Nyilatkozatok megtétele

Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az adatkezelő részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan az info@pecsbike.hu e-mail címre.

A „Pécs Bike” mobil applikáció használatával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, nyilatkozatokat elektronikusan az info@pecsbike.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a „Pécs Bike” mobil applikáció üzemeltetői részére.